Политика на поверителност

Отзивите за нас page

ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЕЛ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 („Администратор“) с адрес на практиката: гр. София, р-н Младост, бл. 220А, вх. 3, ет. 7, телефон за контакти: 0878 606 720, имейл: vashiaremont@gmail.com и интернет страница: https://vashiaremont.com/

Контрол върху дейностите, свързани с лични данни, се упражнява от:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

С настоящата Политика на поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 Администраторът декларира своето намерение да положи усилия и да приложи необходимите мерки за защита на личните данни на ползващите този интернет сайт.

1. Oбщи положения

Понятието „Лични данни“, имащо се впредвид в тази Политика на поверителност, се отнася за информация, която може да се използва за идентифицирането Ви, например Вашите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция, телефонен номер.

Използвайки този интернет сайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, като гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

2. Събиране и срок за запазване на лична информация

2.1 Ако се свържете с нас по телефона. Телефонният номер за контакт с Администратора е посочен най-горе в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти” на този интернет сайт. При свързване по телефона Администраторът събира единствено името Ви, а в някои случаи и телефонния Ви номер с цел комуникация с Вас. Oбработването на тези данни е необходимо на Администратора, за да отговари на получените обаждания и изпрати електронна поща във връзка със запитвания, получени по телефон;

2.2. Лични данни, събирани чрез контактната форма на този сайт, която се намира в меню „контакти”
Ако попълните формата, която се намира в меню „контакти” на този интернет сайт и изпратите съобщение, Администраторът събира и обработва името Ви, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която Вие предоставяте в изпратеното съобщение. Тези данни се обработват за целите за комуникация с Вас и за изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения с оглед последваща комуникация. Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли, защитен със SSL сертификат.
Тези данни се съхраняват от Администратора един месец след приключване на кореспонденцията с Вас.

2.5 Автоматично събиране на данни
Администраторът автоматично събира данни относно посетените от Вас страници, както и продължителността на посещенията на този интернет сайт; IP-адреса и вида (компютър, таблет, телефон) на устройството, от което осъществявате достъп до този интернет сайт, както и дата и време на посещенията. Всички тези данни не Ви идентифицират физически. Те са необходими с цел подобряване на съдържанието и позиционирането в интернет на този сайт, а така също и подобряване на предлаганите услуги.

3. Права на субектите на данни

В случай, че сте споделил/а с Администратора Ваши лични данни по изброените в т.2 условия, Вие имате правото да получите определена информация за обработването на личните Ви данни чрез искане за достъп до данни.
Имате право на:
– искане за право на достъп, което означава да разберете от Администратора дали при него се обработват Ваши лични данни и ако е така, да получите достъп какви категории лични данни точно.
– Право на коригиране на личните Ви данни, които обработва Администратора
– Право на изтриване („право да бъдеш забравен”). Вие можете да поискате от Администратора да изтрие наличните при него Ваши лични данни. В този случай няма да можете в бъдеще да се възползвате от предоставяните услуги от Администратора.
– Имате също право на пренос на данни, право на възражение и правата, свързани с автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.
– Право на уведомяване за нарушение сигурността на личните данни. Задължение на Администратора е да Ви уведоми незабавно при поява на висок риск и вероятност за сигурността на личните Ви данни.

При всички изброени в т. Ситуации, Вие сте длъжен да изпратите писмено по пощата (не чрез електронна поща) на Администратора декларация за своето искане, в която да упоменете трите си имена, Вашия адрес, данни за Ваша идентификация; описание на Вашето искане; подпис и дата. В случай, че Администраторът не може да Ви идентифицира по изпратените данни, той може да изиска да изпратите копие от документ за самоличност. След като Администраторът разгледа Вашето искане, в срок от един месец той ще отговори на Вашето искане. Ако се налага, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като в отговора си Администраторът е длъжен да посочи причините за забавянето.

4. Употреба на личните данни

Администраторът използва Вашите лични данни, за да обработва Вашите заявки и запитвания, както и за комуникация с Вас във връзка с описаните в т.2 от тази Политика на поверителност ситуации.
Администраторът НЕ ИЗПОЛЗВА Вашите лични данни за търговски или рекламни цели. Вие няма да получавате от нас информация по електронна поща, която е нежелана или за която предварително не сте дали своето съгласие.
Възможно е да получите еднократно въпросник-анкета, с цел проучване на Вашето мнение относно ползваните услуги /след като сте ги ползвал/а/. Възможно е да получите еднократно въпросник-анкета, относно други въпроси. И в двата посочени случая въпросник е възможно да Ви бъде изпратен еднократно и според Вашето желание можете да го попълните или не.

5. Сигурност на личните данни
За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Вашите лични данни, които ни предоставяте във връзка със ситуациите, изброени в т.2 на Политиката за поверителност, Администраторът ползва мерки, отговарящи на съвременните индустрилани и управленски стандарти. При боравенето с личните Ви данни са взети мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.
Компютърните системи, на които се обработват данните са с ограничен достъп, с парола и инсталиран антивирусен софтуер.
Само Администраторът има достъп до лична идентификационна информация.

6. Разкриване пред трети страни

Администраторът не продава, търгува или по друг начин трансферира Вашата лична идентификационна информация към трети страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт, при условие, че страните пазят тази информация в пълна конфиденциалност.
Информация може да бъде предоставена на трети страни, в случаите, предвидени от Закона, а именно: при разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на авторското право, на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема по законен път.

7. Изменение на тази политика на поверителност

Администраторът си запазва правото да променя тази Политика за поверителност едностранно спрямо действащото законодателство и ако има изменение на предлаганите чрез този интернет сайт услуги.

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от страна на Администратора или искате да направите препоръки или коментари, можете да направите това като изпратите Вашето запитване на vashiaremont@gmail.com

Последна редакция: 24.07.2020 г.

Call Now Button